Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referater fra rådsmøder for synshandicappede

Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 24. februar 2021 kl. 19.00 i kirkens store sal 


Lone Heder Fl. C. Brandenborg Sp. Lise Mortensen Lene Munck . Niels E. Hansen Sp. Maria Hjort Randi Holum Jeppesen Afbud Dorte Viborg Regnsk.fører A.G.Storgaard Afbud Birgit Rønne Thomas Knudsen Medarb.repr./MR-sekr. Gösta T Karen Louise Ribergaard Anne-Marie K.KnuthWinterfeldt Afbud K.vrg. Niels Enggaard Hansen DAGSORDEN: REFERAT: 1. Godkendelse af dagsorden Thomas protesterede imod, at materiale til personalesagen ikke er udleveret før mødet. Der indføres et nyt pkt. 2: Stillingtagen til honorarer 2. Stillingtagen til honorarer Menighedsrådet besluttede, at standard beløbene videreføres. Formand 20.000 kr., kontaktperson 20.000 kr., kirkeværge 20.000 kr., næstformand 3.850 kr., som skattefri godtgørelse. kasserer: 3.850 kr., som skattefri godtgørelse. 3. Personaleforhold – fortroligt punkt – materiale omdeles på mødet Punktet behandlet. Notat beror hos formanden. Særstandpunkt fra Thomas. 4. Afstemning om forretningsorden (Bilag 1) Forretningsudvalget, herefter kalder FU indstiller til vedtagelse Punktet udgår 5. Afstemning om nedlæggelse af kirkebladet i dets nuværende form. FU indstiller til, at det næste kirkeblad bliver det sidste og reduceres til 4 sider Punktet udgår 6. Valg af ansvarshavende redaktør. Forslag: Flemming Brandenborg Punktet udgår 7. Afstemning om at videreføre kirkebladet som et nyhedsblad med flere årlige elektroniske udgivelser samt til afhentning i kirken (FU indstiller til vedtagelse Punktet udgår 8. Afstemning om tilladelse til filmoptagelse i tidsrummet Menighedsrådet er positivt indstillet overfor ansøgningen. Biskoppen ansøges om godkendelse 19.4.21-7.5.21 (Bilag 2) – vi vil kunne afholde højmesse om søndagene! 9. Fastsættelse af dato for visionsmøde – Forslag: 31.3.21 eller 7.4.21 Punktet udgår 10. Eventuelt Intet at bemærke Mødet sluttede kl. 21,10 Referent: Gösta Thygesen


Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00 i kirkens store sal

Lone Heder Fl. C. Brandenborg Sp. Lise Mortensen Lene Munck Sygemld.Niels E. Hansen Sp. Maria Hjort Randi Holum Jeppesen Dorte Viborg Afbud Regnsk.fører A.G.Storgaard Afbud Birgit Rønne Thomas Knudsen Medarb.repr./MR-sekr. Gösta T Karen Louise Ribergaard Stftr. Finn Edv. Hansen Anne-Marie K.KnuthWinterfeldt K.vrg. Niels Enggaard Hansen  DAGSORDEN: REFERAT: 1. Godkendelse af dagsorden Som nyt pkt. 6 a indføjes: Brug af salmebogstillæg ved gudstjenester 2. Godkendelse og underskrift af referater – VIGTIGT! Signaturer tilført 3. Fastsættelse af vedtægter for forretningsorden (bilag) Der udarbejdes en ny forretningsordenen. Den hidtidige forretningsorden er gældende indtil videre 4. Punkt til drøftelse omkring beslutningskompetencer, samarbejde og transparens i MR fra Anne-Marie KnuthWinterfeldt (bilag) Punktet drøftet og genoptages ved næste MR-møde. Der indhentes yderligere informationer 5. Nyt fra formanden – kort Redegørelse givet 6. Nyt fra Præsterne (Maria og Lise) 6 a. Brug af salmebogstillæg ved gudstjenester, 100 salmer Orientering givet. Godkendelse givet 7. Meddelelser fra personalerepræsentanten (Gösta) Der skal afholdes APV og MUS i løbet af 2021 8. Vedtagelse af kollektindsamlinger (bilag) Kollektlisten godkendt. Den åbne dag, konfirmation, bliver: Folkekirkens Nødhjælp 9. Nyt fra kirkeværge (Niels) (vandskade Engdraget 45) Status givet 10. Nøgler til kirken? Skal låsene omstilles? Hvem skal have adgang og hvorfor? Og hvilke af kirkens ressourcer kan bruges af hvem? (personale, kopimaskine m.m.) (Bilag vedlægges på dagen) Fastsættelse af funktionsbeskrivelser: Kasserer, Formand/næst-formand og Kontaktperson samt for Kirkeværge og Sekretær tages op som pkt. på dagsordenen d. 17.3.2021 (ansv. Lene Munck) 11. Kirkebladets fremtid behandles på visionsmøde onsdag d. ? Ny dato fastsættes – forslag: ons. d. 3.3.2021 eller 10.3.2021 Ny ansvarshavende redaktør Flemming Brandenborg 12. Fremlæggelse af forslag fra Thomas Knudsen vedr. henvendelse fra Julie Brammer, sanger/underviser 13. Datoer for kommende møder Forslag: 17.3.21 – 12.5.21 – 25.8.21 – 6. eller 13.10.21 (festgudstjeneste i Domkirken for MR medl. Dato endnu ukendt) – 24.11.21 (disse datoer valgt grundet faste godkendelser til Kirkeministeriet m.m.) 14. Eventuelt I Punkter på dagsordenen, der ikke kan nås inden kl. 21,30 overføres til dagsorden på næste MR-møde 17.3.2021 Mødet sluttede kl. 21,50 Referent: Gösta Thygesen


Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 9. december 2020 kl. 19.00 i kirkens store sal

Lone Heder Fl. C. Brandenborg Sp. Lise Mortensen Lene Munck Niels E. Hansen Sp. Maria Hjort Randi Holum Jeppesen St.fortr. Erik Winding Regnsk.fører A.G.Storgaard Fravær Birgit Rønne Thomas Knudsen Medarb.repr./MR-sekr. Gösta T Karen Louise Ribergaard Anne-Marie K.KnuthWinterfeldt K.vrg. Niels Enggaard Hansen DAGSORDEN: REFERAT: 1. Fotografering 2. Godkendelse af referat 2 a. Kort briefing vedr. økonomi (v/regnskabsføreren) Fotografering foretaget Referatet godkendt Birgit forelagde briefingen i regnskabsførerens fravær. Lone taler med provsten for at klarlægge merforbruget på 284.000 kr. til renovering af præsteboligen, Engdraget 45 3. Skal referatet se anderledes ud? Forslag fra Flemming Beslutningsreferat som hidtil, dog med tilføjelse af de emner, som drøftes 4. Fastsættelse af vedtægter for forretningsorden Lene udarbejder et oplæg til ny forretningsorden for menighedsrådet til næste MR-møde 5. Fastsættelse af forretningsområder: Kirkeværge, kasserer, sekretær og kontaktperson Lene udarbejder et oplæg for de nævnte funktioner til næste MR-møde. Udsendes sammen med indkaldelsen 6. Hvordan skal kirkebladet se ud? Skal det kun være digitalt? Evt. med ½ årlig flyers? Emnet behandles på en visionsmøde i januar 2021. Til blad nr. 1/2021 udgår John Hansen fra kirkebladsudvalget og erstattes af Thomas og Flemming 7. Nedsættelse af udvalg: Medieudvalg eller dele heraf: Redaktion af Wibside og Facebook Aktivitetsudvalg (herunder foredrag og koncerter) (Folkekirkens Nødhjælp x 2) Liturgiudvalg – Kontaktpersoner til menighedssamfundet Etc. Forslag modtages gerne! Til medieudvalget valgtes: Thomas, Flemming, Maria, Birgit og Lene. Til aktivitetsudvalget valgtes: Organisten, begge præster, Niels, Birgit, Randi, Thomas, Anne-Marie, Karen og Flemming. Forretningsudvalget består af: Formand, næstformand og kontaktperson. Liturgiudvalget sammensættes på et senere MR-møde Kontaktperson til menighedssamfundet vælges senere. I første omgang tager Lene og Lone kontakt. Kontaktperson til menighedsplejen vælges senere. I første omgang tager Lene og Lone kontakt. Et forskønnes- oprydnings- og moderniseringsudvalg nedsættes i januar 8. Forslag fra præsterne: Menighedsrådsmedlemmer der har lyst læser ind- og udgangsbøn ved gudstjenester de næste 9 uger Birgit læser ind- og udgangsbøn førstkommende søndag. Niels læserne bønnerne den 20. december 9. Fastsættelse af datoer for kommende møder Forslag: 13.1.21 – 17.3.21 – 12.5.21 – 25.8.21 – 7. eller 13.10.21 (festgudstjeneste i Domkirken, dato endnu ukendt) – 24.11.21 (disse datoer valgt grundet faste godkendelser til Kirkeministeriet m.m.) Datoerne vedtaget som foreslået til de faste, ordinære møder. Afgørelse om den 7. eller 13. oktober meddeles senere. Der afholdes desuden flere ekstraordinære MRmøder, det første heraf bliver onsdag den 27. januar (visionsmøde) 10. Omvisning i kirken (Gösta) Punktet udsættes til et senere møde 11. Eventuelt Ideoplæg til næste år om at afholde et juleaftensarrangement for hjemløse juleaften Mødet sluttede kl. 22,05 Referent: Gösta Thygesen


Referat af konstituerende møde onsdag den 25. november 19.30 i Kirkerummet.

1. Alle valgte medlemmer af det nye menighedsråd samt de to fødte medlemmer var til stede. Kort præsentation af hver. 2. Nye medlemmer af menighedsrådet underskrev tro og love-erklæring. Valg af: 3. Ordstyrer: Karen Ribergaard (enstemmigt) 4. Referent: Sognepræst Maria Hjort (enstemmigt) 5. Formand: Lone Heder (enstemmigt) 6. Næstformand: Flemming Carlsen Brandenborg (enstemmigt) 7. Kirkeværge: Niels Enggaard Hansen (enstemmigt) 8. Kasser: Birgit Skov Rønne (enstemmigt) 9. Sekretær, kordegn Gösta Thygesen (enstemmigt) 10.Kontaktperson: Lene Munck (enstemmigt) 11.Fastsættelse af vedtægter for forretningsorden. Dette punkt udsættes til næste møde. 12.Valg af underskriftsberettiget: Formanden og Kasser (enstemmigt) 13.Valg af valgbestyrelsen: Niels Enggaard Hansen, Lene Munck og Flemming Carlsen Brandenborg (enstemmigt) 14.Valg af formand til valgbestyrelsen: Niels Enggaard Hansen 15.Fastsættelse af forretningsorden: udsættes til næste møde. 16.Fastsættelse af kommende møder. Næste møde onsdag den 9. december kl.19.00 – 21.30 (mad kl.18.30 -19.00 for medlemmer af menighedsrådet) 17.EVT:  Der blev talt om muligheden for oprettelse af mailgrupper til udvalgs arbejde.  Ønske om et Visionsmøde i januar 2021 for Aalholm Kirkes virke. Mødet sluttede kl.20.20


Tidligere referater kan kan ved nedsat syn tilsendes. Ret henvendelse til kirkens kontor.